Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Rodzice

W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 określa:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe;
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ;
  4. Uchwała nr XXV/259/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 marca 2017 r.;
  5. Zarządzenie nr BOB.0050.5.2019.MZSiP Burmistrza Miasta Żywca z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów związanych z rekrutacją na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli  oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz inne dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów określonych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym będzie możliwy do pobrania od dnia 01 marca 2019 r. drogą elektroniczną ze strony www.przedszkole1zywiecedupage.org, lub bezpośrednio w przedszkolu.

Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od  01.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

 

Zarządzenie nr BOB.0050.5.2019.MZSiP Burmistrza Miasta Żywca z dnia 21 stycznia 2019 r.

Zarz.w_sprawie_harmonogramu_czynnosci_-_rekrutacja_(1).pdf

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym

Zal._nr_1_do_Zarzadzenia_-_harmonogram_rekrutacji_dopublicznych_przedszkoli_(1)(1).pdf

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez  miasto Żywiec

Kryteria_rekrutacji_do_publicznych_przedszkoli_prowadzonych_przez_MiastoZywiec_(1).pdf

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 1 w Żywcu z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2019/2020

Regulamin_rekrutacji_dzieci_do__Przedszkola_nr_1_w_Zywcu.pdf

 

Załączniki od 1 do 10:

zal._nr_1_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_dziecka(1).pdf

zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka(1).pdf

Zal._nr_3__WNIOSEK_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_-_nowe(1).pdf

zal._nr_4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego(3).pdf

zal._nr_5_OSWIADCZENIE_o_objeciu_rodziny_nadzorem_kuratorskim_lub_wsparciem_asystenta(1).pdf

zal._nr_6_Oswiadczenie_o_kontynuowaniu_pobytu__rodzenstwa_dzieckakandydata(1).pdf

Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego_sie_jednoczesnie_po_raz_pie(2).pdf

Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce(2).pdf

zal._nr_9_Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisania_dziecka(2).pdf

zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia(2).pdf