Realizowane projekty unijne i inne

 

1. „ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – PILOTAŻ”

                                                        

       Projekt „Pomocna dłoń – ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach” dofinansowany w ramach środków II.  Osi  Priorytetowej:  Efektywne  polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, realizowany jest od 1 kwietnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. w 2 żywieckich szkołach i w 1 żywieckim przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec – Beneficjent projektu:

- w Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul Kazimierza Tetmajera 77, 34-300 Żywiec

- w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2, 34-300 Żywiec,

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 im. Orła Białego, ul. Niezapominajki 14, 34-300 Żywiec,

 

    Głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.

 

     Cel zostanie zrealizowany między innymi poprzez następujące działania:

a) przygotowanie osób do pracy w charakterze ASPE poprzez realizację szkoleń, superwizji i doradztwa dla ASPE zgodnie z programem szkoleń,

b) zatrudnienie po dwóch ASPE na okres 10 miesięcy w każdej zgłoszonej żywieckiej placówce.

 

 

Wartość całkowita projektu: 189 139,80 PLN

 

 

 

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Żywcu z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza nabór do projektu „ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – PILOTAŻ” (ASPE). Program finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Os Priorytetowa 2, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.

 

Cel zostanie zrealizowany między innymi poprzez następujące działania:

a. przygotowanie minimum 640 osób do pracy w charakterze ASPE poprzez realizację szkoleń, superwizji i doradztwa dla ASPE zgodnie z programem szkoleń,

b. udzielenie w otwartym naborze uprawnionym podmiotom grantów na zatrudnienie ASPE na okres 10 miesięcy,

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie od 26.08.2021 r do 31.08.2021 r. w Przedszkolu nr 1 w Żywcu z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kazimierza Tetmajera 77, 34-300 Żywiec, w godzinach urzędowania przedszkola tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

 

Regulamin rekrutacji i udział w projekcie do pobrania na stronie  www.przedszkole1zywiec.pl  w zakładce: Realizowane projekty i programy – Program „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ASPE) – pilotaż oraz w sekretariacie przedszkola.

 

 ._REGULAMIN_UDZIALU_W_PROJEKCIE_GRANTOWYM_ASPE.pdf

 

 

2. W ramach realizacji projektu „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego, integracyjnego przedszkola w Żywcuwspółfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) placówka poszerzyła swoją ofertę edukacyjną o zajęcia:

 

 Terapia metodą Tomatisa®

Uwaga słuchowa to umiejętność uważnego wykorzystywania słuchu w celu uczenia się i komunikowania, bez zakłóceń na płaszczyźnie emocjonalnej. Nie można utożsamiać słuchania ze słyszeniem. Słuchanie jest działaniem a słysznie procesem biernym. Błędne zrozumienie lub nieprawidłowa interpretacja sytuacji dźwiękowej uniemożliwiają osiągnięcie zamierzonego celu (odpowiednia reakcja na dźwięk).

Celem metody Tomatisa® jest przywrócenie prawidłowego poziomu uwagi słuchowej. Układ słuchowy musi byś zdolny do ciągłej adaptacji otoczenia dźwiękowego, która polega na wykrywaniu zmian w odbieranych informacjach i próbach ustalenia, jakie informacje pojawią się za chwilę.

Zasada działania Metody Tomatisa® opiera się na pojęciu bramkowania, które mobilizuje do pracy mięśnie kosteczek słuchowych. Mózg jest zainteresowany tym co się dzieje, ponieważ nie jest w stanie przewidzieć wyniku bramkowania elektronicznego. W skutek tego uruchamiają się mechanizmy uwagi i poprawia się odbiór informacji. Metoda Tomatisa® wykorzystuje dwie drogi przekazywania dźwięku:

- przewodnictwo kostne (za pośrednictwem wibratora wbudowanego w słuchawki)

- przewodnictwo powietrzne (za pośrednictwem słuchawek).

Przewodnictwo kostne ma przygotować mózg do odbioru, akceptacji i przetworzenia informacji docierających drogą powietrzną, bez wywoływania zakłóceń o charakterze emocjonalnym.

 

Najbardziej widoczne rezultaty, o których rodzice informują terapeutów Tomatisa® dotyczą polepszenia :

·         jakości głosu (mówionego i śpiewanego)

·         koncentracji

·         rozumienia

·         zdolności do komunikowania się

·         czytania

·         precyzji gestów

·         szybkości

·         punktualności

·         lepszego poczucia rytmu

·         ogólnego zachowania (spokój, otwartość, itd...)

·         nauki języków obcych

 

 Biofeedback

Biofeedback jest metodą terapii, która za pomocą techniki sprzężenia zwrotnego, umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu.

EEG Biofeedback  koncentruje się na czynności bioelektrycznej mózgu. Elektrody, podłączone do aparatury oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalają na rejestrację bodźców w czasie rzeczywistym, co umożliwia obserwację aktywności mózgu bezpośrednio podczas treningu.

Istnieją określone normy dotyczące nasilenia fal mózgowych. Istotny jest fakt, że nie zawsze zarejestrowana czynność, ma obraz odpowiadający prawidłowemu schematowi. Poszczególne schematy występowania fal mogą wskazywać na różne dysfunkcje.

Trening metodą EEG Biofeedback ma za zadanie pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych. Oznacza to, że w toku terapii EEG Biofeedback możemy nie tylko zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, ale także zminimalizować dysfunkcje funkcjonowania mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal.

Celem terapii jest wytrenowanie oraz utrwalenie prawidłowej amplitudy fal mózgowych. Wykorzystując plastyczność mózgu trenowane „umiejętności” zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym.

 

 Integracja sensoryczna (SI)

 

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa.
Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami. 
Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia (patrz Tabela). Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą jest diagnoza. 


Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.
Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

 

Profilaktyka dyslekcji

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu . Wspomniane trudności spowodowane są zaburzeniami rozwoju funkcji poznawczych, motorycznych i ich współdziałaniem (integracji percepcyjno-motorycznej) uwarunkowanym nieprawidłową strukturą funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Zaburzenia te dotyczą funkcji językowych, spostrzegania, uwagi, pamięci, motoryki, lateralizacji. Dzieci przedszkolne z norma intelektualną, u których zauważone są zwiastuny przyszłych kłopotów w nauce szkolnej określa się terminem „Dzieci ryzyka dysleksji”. Program profilaktyki obejmuje swym zakresem działania zmierzające do jak najwcześniejszego rozpoznawania objawów świadczących o dysleksji (obserwacja, diagnoza specjalistyczna, wywiady i rozmowy z rodzicami) oraz zapobieganiu ich pogłębianiu się.

Cele główne profilaktyki dysleksji to: wczesne wykrywanie symptomów dysharmonijnego rozwoju psychomotorycznego dziecka. Podejmowanie działań kompensacyjno-wyrównawczych  ułatwiających rozwój funkcji zaangażowanych w procesie czytania i pisania.

Oczekiwane osiągnięcia dzieci: skoordynowana praca dużych grup mięśniowych, znajomość schematu ciała, dobra orientacja w przestrzeni, rozwój sprawności manualnych, rozwój percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwój mowy pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, usprawnienie pamięci uwagi, koncentracji.

 

Zajęcia z psychologiem

W ramach zajęć z psychologiem dzieci zostaną objęte działaniami diagnostycznymi badającymi rozwój funkcji poznawczych, ruchowych oraz rozwój emocjonalno-społeczny.

W diagnozie zostaną wykorzystane m.in. następujące narzędzia:

  • Profil Psychoedukacyjny PEP-r

Test przeznaczony jest do badania dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 r. ż. lub starsze z całościowymi zaburzeniami rozwoju (do 12 r. ż.).  bada siedem sfer funkcjonowania dziecka ważnych ze względu na osiąganie dojrzałości szkolnej: naśladowanie, komunikację, czynności poznawcze, percepcję, motorykę mała i dużą oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Jest to doskonałe narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem i trudnościami w komunikacji. Wyniki testu pozwalają ustalić aktualny wiek rozwoju - poziom funkcjonowania na którym obecnie znajduje się dziecko, oraz najbliższą strefę rozwoju - możliwości rozwojowe dziecka.

  • Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5- i 6-letnich.

Narzędzie przeznaczone jest do psychologiczno-pedagogicznej diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich, w tym oceny gotowości szkolnej. Narzędzie składa się z testów diagnozujących m.in.: funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej, sprawność motoryki dużej, rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez organizację zajęć dodatkowych: zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowo - rekreacyjne, muzykoterapia.

 

3. W ramach realizacji projektu "Program zajęć podnoszących jakość edukacji przedszkolnej i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z przedszkoli w Żywcu" placówka poszerzyła swoją ofertę edukacyjną o zajęcia:

Rehabilitacja ruchowa

Komunikacja alternatywna - Makaton

 

"Program integracji społecznej i obywatelskiej  romskiej w Polsce na lata 2021-2030 "Moja Wiedza - Moja Przyszłość” .

W ramach realizacji projektów oddziaływaniami obejmowani są wychowankowie uczęszczających do naszego przedszkola. Certyfikowani terapeuci oraz specjaliści w drodze diagnozy kwalifikują dzieci do poszczególnych terapii.

 

W Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu realizowany jest "Program integracji społecznej i obywatelskiej  romskiej w Polsce na lata 2021-2030 "Moja Wiedza - Moja Przyszłość” .

Głównym celem projektu jest wspieranie dzieci pochodzenia romskiego, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez:

- zapewnienie im właściwych warunków do prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole,

-  wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie lepszego dostępu do edukacji,

-  zapewnienie bezpiecznych warunków edukacyjnych,

- integrację mniejszości narodowych przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu 
i zepchnięciu tej grupy na margines społeczności żywieckiej.

 

W ramach projektu prowadzone są zajęcia:

Zajęcia ogólnorozwojowe

Prowadzone w ramach projektu zajęcia ogólnorozwojowe mają na celu:

• rozwijanie umiejętności społecznych,

• kształtowanie odporności emocjonalnej, adekwatnego zachowania się w sytuacjach trudnych,

• wspieranie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

• rozwijanie sprawności motorycznych, z zakresu ruchów motoryki małej i dużej,

• wzbogacanie słownika czynnego i biernego dziecka dwujęzycznego,

• kształtowanie prawidłowych postaw komunikacyjno-społecznych,

• stymulowanie rozwoju kompetencji komunikacyjnych ( rozwijanie umiejętności realizowania w języku polskim własnych intencji w sposób dostosowany do sytuacji).

 

Zajęcia wyrównawcze

Prowadzone w ramach projektu zajęcia wyrównawcze mają na celu:

• wspomaganie rozwoju czynności intelektualnych,

• wyrównywanie poziomu edukacyjnego, nadrabianie braków edukacyjnych,

• kształtowanie umiejętności matematycznych potrzebnych w codziennych sytuacjach problemowych,

• kształtowanie gotowości do nauki czytania i pasania,

• rozwijanie umiejętności porozumiewania się z innymi,

• stymulowanie rozwoju kompetencji językowych (poszerzanie słownictwa, opanowywanie prawidłowych reguł i form gramatycznych zdań , nabywanie kompetencji w zakresie składni),

 

Zajęcia terapeutyczne – Integracja Sensoryczna

Prowadzone w ramach projektu zajęcia z Integracji Sensorycznej mają na celu:

• polepszenie przetwarzania bodźców sensorycznych,

• normalizację napięcia mięśniowego,

• regulację równowagi,

• odbudowanie schematu ciała oraz percepcji ciała w przestrzeni,

•  poprawę sprawności ruchowej,

•  udoskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

•  zmniejszenie ilości zachowań autostymulujących,

• poprawę koncentracji uwagi.

 

4.  Nasze przedszkole bierze udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa oraz Urzędu Miasta Żywiec.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

Dzięki programowi wzbogacimy nasz przedszkolny księgozbiór o atrakcyjne nowości wydawnicze dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Zakupione książki będą towarzyszyły nam w życiu codziennym: w czasie zajęć poszerzając naszą wiedzę o świecie, w czasie zabawy i odpoczynku prowadząc nas w świat baśni. 

W ramach wsparcia Przedszkole Nr 1 w Żywcu z Oddziałami Integracyjnymi – otrzymało dofinansowanie w wysokości: 3.000 zł.