Dyżur wakacyjny

 

Dyżur wakacyjny  2023 

Szanowni Rodzice

Informujemy, iż  dyżur wakacyjny w Dzielnicy Zabłocie :

 • w miesiącu lipcu  pełni  Przedszkole nr 1 ul. Kazimierza Tetmajera 77  w okresie:  01.07.23 - 21.07.23,
 • w miesiącu sierpniu pełni Przedszkole nr 10 w  ul. Browar Kolonia 44  w okresie: 01.08.23 - 21.08.23.

Warunki przyjęcia dziecka na dyżur :

 1. Liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci, a w przypadku grupy w której przebywają dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego limit wynosi 20.
 2. Dziecko/dzieci obojga rodziców pracujących oraz którzy nie zalegają z opłatami za świadczenia przedszkolne.
 3. Dzieci niepełnosprawne mają zapewnione miejsce w przedszkolu macierzystym z uwagi na kadrę specjalistyczną.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola,
  a następnie dzieci z innych przedszkoli.
 5. Przedłożenie stosownego zaświadczenia z zakładu pracy o niekorzystaniu przez rodzica z urlopu wypoczynkowego w czasie trwania dyżuru pełnionego przez przedszkole.
 6. Opłatę za przedszkole należy uiścić w kancelarii przedszkola pełniącego dyżur w następujących terminach:

- za pobyt na dyżurze wakacyjnym w lipcu - opłatę należy uiścić do 30 czerwca 2023 r.,

- za pobyt na dyżurze wakacyjnym w sierpniu - opłatę należy uiścić do 30 lipca 2023 r..           

Brak uiszczenia opłaty jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym. 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wraz z załącznikiem można pobrać w terminie od 09.05.2023r.  do 23.05.2023r.  w kancelarii przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko lub drogą elektroniczną ze strony www.przedszkole1zywiecedupage.org .

Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć w kancelarii dyżurującego przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki. W dniu 23.05.2023 r. do godz. 12:00.  

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji na dyżur wakacyjny oraz wypełnienie stosownych dokumentów.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zalacznik nr 1._Regulaminu_rekrutacji_na_dyzur_wakacyjny.pdf
 2. Zarzadzenie Burmistrza.pdf
 3. Zalacznik nr 2._Poswiadczenie_z_zakladu_pracy.pdf
 4. Zalacznik nr 3._Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_w_okresie_letnim.pdf