Kącik dla Rodziców

Organizacja pracy przedszkola / Zasady odpłatności

 1. Przedszkole  czynne  jest  w  dni  robocze  w godzinach od 6.00 – 17.00.
 2. W wyjątkowych sytuacjach (np. okres pandemii) godziny te mogą ulec zmianie.
 3. Zapewnia w 7 oddziałach 140 miejsc dla dzieci w wieku od  3 do 8 lat.
 4. Każda grupa wiekowa liczy 20 wychowanków w tym 5 dzieci niepełnosprawnych .
 5. Dzieci przyjmowane są do Przedszkola, a nie do grupy, dlatego może się zdarzyć, że np. dziecko z rocznika 2016 może być z dziećmi z rocznika 2017.
 6. Wychowankowie mogą być  ubezpieczeni  od następstw nieszczęśliwych wypadków. Informacje o wysokości  składki oraz ubezpieczyciela zostaną podane na zebraniu organizacyjnym w grupie do której zapisane jest dziecko. Ubezpieczenie  obejmuje rok szkolny, za który zostały opłacone składki i ważne jest całą dobę. Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2023/2024 będą dostępne na stronie internetowej przedszkola w zakładce  Ważne informacje/Pliki do pobrania.                  
 7. Rodzice  opłacają  składkę  ubezpieczeniową do 15.09.2023r. u nauczyciela prowadzącego grupę.                                                                          
 8. Rodzice,  których  dzieci są  już  ubezpieczone  od następstw nieszczęśliwych wypadków, składają u nauczyciela do 15.09.2023r. oświadczenie,  podając  ubezpieczyciela, numer polisy oraz  okres ubezpieczenia ( może być również kserokopia strony  polisy na której podane są wymienione informacje).
 9. W celu zachowania dobrej komunikacji z Przedszkolem oraz zapewnienia bezpieczeństwa dziecka, prosimy Państwa o bieżące uaktualnianie danych teleadresowych podanych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 10. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Termin przerwy wakacyjnej określa arkusz organizacyjny  Przedszkola.
 11. W czasie przerwy wakacyjnej Rodzic winien zapewnić dziecku prawo do odpoczynku zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka.
 12. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców powoływana jest obligatoryjnie, jako organ społeczny wspierający działalność statutową przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z Rady Grupy.
 13. Zebrania grupowe odbywać się będą w terminie podanym przez nauczycieli poszczególnych oddziałów z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zasady odpłatności

                         Wysokość opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

Opłata z tytułu opieki i świadczeń w godzinach od 6.00 do 8.00 przed rozpoczęciem bezpłatnej podstawy programowej oraz w godzinach od 13.00 do 17.00 po jej zakończeniu  wynosi 1,30 zł za każdą godzinę pobytu dziecka na zajęciach, niezależnie od momentu jej rozpoczęcia.

Cena posiłków:

- śniadanie: 3, 00zł

- obiad: 5 zł

- podwieczorek: 2 zł

 

Zasady wnoszenia opłat

W każdym miesiącu wywieszamy na tablicy informacyjnej w przedszkolu, terminy przyjmowania opłat za przedszkole. Prosimy o terminowe wpłaty, zgodnie z podanymi dniami i godzinami. Jednocześnie przypominamy, że Rodzice obowiązani są wnosić opłaty za przedszkole w ustalonych terminach, bez względu na ewentualną, dłuższą nieobecność dziecka. Opłaty wnosi się do 10-tego każdego miesiąca.

 1. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł.
 2. Dziecko podczas pobytu w przedszkolu  wynikającego z godzin zadeklarowanych, może korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek).
 3. Łączna opłata miesięczna do której zobowiązany jest Rodzic, stanowi iloczyn dni roboczych przypadających w danym miesiącu i  odpłatności wynikającej z sumy należności za  wyżywienie i opiekę.

Np.: 10 zł ( wyżywienie)  + 3,00 zł ( opłata za opiekę)  = 13 zł x 22 dni roboczych we IX /2022  łączna  opłata za m-c wynosi  286 zł.

 1. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu.
 2. Rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole bezgotówkowo (u intendenty)  do 10 dnia danego miesiąca z góry.
 3. Za czas opóźnienia w uiszczaniu opłat, przedszkole będzie naliczać odsetki za zwłokę zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca może spowodować skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
 5. Przedszkole w miarę możliwości prowadzi indywidualne żywienie dla dzieci o specyficznych potrzebach pokarmowych. Wniosek o przygotowanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienie innymi, Rodzic składa do Intendenta Przedszkola. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia dziecka.
 6. Dzieci z dietami otrzymują zamienniki zgodnie z zaleceniami lekarza.
 7. Nie dopuszcza się przynoszenia przez Rodziców gotowych posiłków przygotowanych poza przedszkolem.